Potrzebujesz pomocy?

Zadaj pytanie
Informatyka about 3 years ago

Hejka, proszę pomóżcie mi z tym zad. Narysować wykresy funkcji y=sin(x), y=cos(x) wykonując kolejno następujące czynności: •utworzyć serię danych stanowiących serię argumentów obejmującą jeden pełny okres podanych funkcji trygonometrycznych, tj. liczb z zakresu 0-360, •przeliczyć serię argumentu z miary kątowej na miarę łukową budując odpowiednie formułę, •zbudować formuły obliczające wartości poszczególnych funkcji odwołujące się do stworzonej wcześniej serii argumentu, •skopiować powstałe formuły dla wszystkich wartości argumentu, •korzystając z kreatora wykresów utworzyć wykresy funkcji na podstawie powstałych danych, •uzupełnić powstały wykres elementami opisowymi. b)Uzupełnić powstały wykres o funkcjęy=tg(x) dodając do arkusza obliczeniowego odpowiednie dane.

+0 pkt.
Odpowiedz
Informatyka about 4 years ago

Na potrzeby sieci komputerowej przeznaczono jedną podsieć dowolnej klasy adresowej. Zaprojektuj strukturę adresów IP dla danego projektu przy założeniu, że otrzymujemy jeden publiczny adres IP. Podaj adresy rozgłoszeniowe oraz zakresy dopuszczalnych adresów dla każdej podsieci, zakładając, ze maksymalna liczba adresów powinna pozostać do wykorzystania w przyszłości. Projekt okablowania szkolnej sieci komputerowej złożonej z 5 pracowni po 16 komputerów. Łączność pomiędzy pracowniami możliwa tylko za pośrednictwem routera. Dobierz sprzęt aktywny, który wykorzystasz w danym projekcie uwzględniając parametry sprzętu oraz projektu. Dobierz urządzenia pasywne (ilość, rodzaj oraz dane katalogowe), które wykorzystasz w danym projekcie uwzględniając parametry sieci oraz projektu. Wielkość pomieszczeń oraz odległości między budynkami jest dowolna. W projekcie także należy uwzględnić ilość i rodzaj kabla.

+0 pkt.
Odpowiedz
Informatyka about 4 years ago

Pracownik pewnej firmy otrzymuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości k złotych. Dodatkowo co dwa miesiące uzyskuje premię w wysokości 10% miesięcznej płacy podstawowej. Wynagrodzenie wzrasta co trzy miesiące o 5%. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie wraz z premią zawsze ostatniego dnia danego miesiąca. Jaką płacę uzyska pracownik po sześciu miesiącach i po roku? Podaj specyfikację zadania, przeanalizuj problem i przedstaw sposób obliczenia wynagrodzenia pracownika. Przetestuj skonstruowany algorytm dla przykładowych danych.

+0 pkt.
Odpowiedz

Ładuj więcej