Potrzebujesz pomocy?

Zadaj pytanie
Informatyka about 4 years ago

Wykonaj projekt zabezpieczeń, dla małej firmy, związany z archiwizacją danych. Wykonaj dwa warianty: 1. Archiwizacji podlegają dane tylko z serwera (jego kopia zapasowa + pliki, które użytkownicy tam zapisują). Zastosuj procedury co jaki czas i w jaki sposób ma być wykonana kopia bezpieczeństwa. 2. Archiwizacji podlega cała sieć firmy: serwer + komputery Zaplanuj całą strukturę archiwizacji, sprzęt i oprogramowanie z pełnym uzasadnieniem dlaczego w taki sposób ma wyglądać proces archiwizacji w tej firmie.

+0 pkt.
Odpowiedz
Informatyka about 4 years ago

Leonardo z Pizy, szerzej znany jako Fibonacci, spisał na początku XIII wieku księgę matematyczną Liber Abaci (w wolnym tłumaczeniu Księga rachunków) dotyczącą arytmetyki. W jednym z rozdziałów traktuje ona o ułamkach egipskich. Fibonacci podał kilka metod znajdowania dla charakterystycznych typów ułamków egipskich dla liczb wymiernych oraz jedną ogólną, która zostanie zaprezentowana poniżej. Algorytm rozbicia liczby wymiernej na ułamek egipski m/n można przedstawić w następujący sposób: jeżeli m = 1, zakończ algorytm, w przeciwnym razie odejmij największy możliwy ułamek jednostkowy niewiększy od m/n. Następnie odejmij te dwa ułamki i procedurę kontynuuj aż do momentu, gdy licznik tak powstałego ułamka nie będzie równy 1. Dla przykładu rozbijemy ułamek 5/13. Ponieważ 1/3<5/13<1/2, odejmujemy 5/13−1/3=2/39. Największym ułamkiem jednostkowym nieprzekraczającym 2/39 jest 1/20, proces odejmowania kontynuujemy: 2/39-1/20=1/780. Ponieważ licznik wynosi 1, algorytm się kończy. Ostatecznie 5/13=1/3+1/20+1/780 Ponieważ algorytm ten „wybiera” największe ułamki jednostkowe w każdym kroku, nazywany jest przez to algorytmem zachłannym. Należy się jednak zastanowić, czy algorytm Fibonacciego jest poprawny, to jest czy dla każdej liczby wymiernej z przedziału (0, 1) algorytm się zakończy. By się o tym przekonać, wystarczy zauważyć, że mimo iż mianowniki kolejnych ułamków rosną, to liczniki maleją z każdym krokiem. Stosując rekurencję napisz program który wypisze rozkład dowolnej liczby wiekszej od 0, przedstawi w postaci ułamka egipskiego. wejście dwie liczby naluralne oddzielone spacją p>0,q>0, licznik i mianownik przeliczanej wielkości. wyjście rozkład liczby na ułamek egipski w postaci 1/a1+1/a2+1/a3+...+1/an, gdzie a1<a2<...<an, przykład wejście 4 5 wyjście 1/2+1/4+1/20 przykład wejście 1/2 wyjście 1/2

+0 pkt.
Odpowiedz
Informatyka about 4 years ago

Witam. potrzebuje pomocy zadania. zad.1 W edytorze tekstowym(word, open office) napisz podanie w którym ubiegasz sie o rozłożenie spłaty należności(dowolnej). Poniżej podania zamieść informacje o załącznikach(wypunktowanie w liczbie3) dane osoby wnioskującej-czcionka Times New Roman Dane instytucji do której wnioskujemy - czcionka Times new roman. Pogrubiona.wcięcie z lewej tekst podania-czcionka Times new roman. odstęp pomiędzy wierszami załączniki - numerowanie czcionka Arial pogrubiona zad.2 W arkuszu kalkulacyjnym stwórz tabele/cennik, dzięki któremu będziesz mógł obliczyć wartości towarów oraz ogólna kwotę do zapłaty. sformatuj tabele - dobierz obramowanie. wyplenienie komórek itp. użyj funkcji arkusza. możesz zmodyfikować cennik dodając. przyzywając funkcji, opcje rabatu Nagłówek tabeli I: Lp. - Nazwa towaru/usługi - cena jednostkowa - ilość - Wartość opcja: Nagłówek tabeli I: Lp. - nazwa towaru/usługi - cena jednostkowa netto - cena jedn. brutto - ilość - wartość netto, wartość brutto jak byście pomogli byl bym bardzo wdzieczny te prace potrzebuje na dziś :/ Dziękuje.

+0 pkt.
Odpowiedz
Informatyka about 6 years ago

Kompresja plików i folderów 1. Załącz kompresję na folder , zobacz we właściwościach folderu ile zaoszczędziłeś miejsca, wylicz współ czynnik kompresji. 2. Utwórz plik .bmp w folderze , wylicz współczynnik kompresji. 3. Skopiuj plik utworzony w poprzednim punkcie do folderu . Sprawdź jak system ustawił atrybut kompresji 4. Przenieś twój plik .bmp z do . Sprawdź jak system ustawi atrybut kompresji. 5. Przenieś twój plik .bmp z do . Sprawdź jak system ustawił atrybut kompresji.

+0 pkt.
Odpowiedz
Informatyka about 6 years ago

Definiowanie limitu wykorzystania pamięci dyskowej 1. Utworzyć konto Student należące do grupy Użytkownicy. 2. W oknie programu Eksplorator Windows (Windows Explorer) otworzyć okno Właściwości (Properties) dysku ćwiczebnego a następnie wybrać zakładkę Przydział (Quota). 3. "Zakreślić" pole wyboru umożliwiające włączenie zarządzania przydziałami a następnie pole wyboru uaktywniające odmawianie miejsca na dysku użytkownikom przekraczającym limit przydziału. 4. Ustawić ograniczenie przydziału do 10 MB, a poziom ostrzeżenia na 6 MB. 5. "Zakreślić" oba pola wyboru uaktywniające rejestrowanie zdarzeń związanych z limitowaniem przestrzeni dyskowej. 6. Wybrać przycisk Wpisy przydziałów (Quota Entries)i wprowadzić wpis dla konta STUDENT ograniczający dostępną przestrzeń dyskową do 20 MB i ustawiający poziom ostrzeżenia na 15 MB. 7. W oknie Właściwości (Properties) dysku ćwiczebnego sprawdzić ilość wolnej przestrzeni dyskowej. 8. Zalogować się na konto STUDENT. 9. W oknie Właściwości (Properties) dysku ćwiczebnego sprawdzić ilość wolnej przestrzeni dyskowej. Dlaczego wartośćta różni się od odczytanej poprzednio? 10. Na dysku ćwiczebnym utworzyć folder o nazwie QUOTAxx (gdzie x jest numerem komputera, na którym realizowane jest ćwiczenie). i poprzez kopiowanie umieszczać w nim pliki aż do momentu przekroczenia limitu. 11. W oknie Właściwości (Properties) dysku ćwiczebnego sprawdzić ilość wolnej przestrzeni dyskowej. 12. Wylogować się a następnie zalogować jako administrator. 13. W oknie programu Eksplorator Windows (Windows Explorer) otworzyć okno Właściwości (Properties) dysku ćwiczebnego a następnie wybrać zakładkę Przydział (Quota). 14. Wybrać przycisk Wpisy przydziałów (Quota Entries) i dokonać przeglądu wykorzystania przydzielonych limitów. 15. Skasować folder QUOTAxx i opróżnić kosz. 16. Ponownie dokonać przeglądu wykorzystania przydzielonych limitów. 17. Wyłączyć system limitowania przestrzeni dyskowej (patrz pkt. 2). 18. Wylogować się a następnie zalogować na konto STUDENT. 19. W oknie Właściwości (Properties) dysku ćwiczebnego sprawdzić ilość wolnej przestrzeni dyskowej. Dlaczego wartość ta różni się od wartości uzyskanej poprzednio.

+0 pkt.
Odpowiedz

Ładuj więcej